NOTICE

경영공시    |    고난이도 금융상품

경영공시


HOME                   ABOUT                    PRODUCT                    NOTICE                    CAREER

경영공시    |    고난도 금융상품 

경영공시


주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

관리자
2015-06-11
조회수 589

1. 명의개서 정지기간 : 2015-6-26 

2. 명의개서 정지사유 : 임시주주총회 개최를 위한 권리주주확정 

3. 기준일 : 2015-6-25