NOTICE

경영공시    |    고난이도 금융상품

경영공시


HOME                   ABOUT                    PRODUCT                    NOTICE                    CAREER

경영공시    |    고난도 금융상품 

경영공시


주식 명의개서 정지(주주명부폐쇄)

관리자
2017-10-18
조회수 532

1. 명의개서 정지기간 : 2017-10-18 (1일) 

2. 명의개서 정지사유 : 제10기 임시주주총회 개최를 위한 권리주주확정 

3. 기준일 : 2017-10-18