NOTICE

경영공시    |    고난이도 금융상품

경영공시


HOME                   ABOUT                    PRODUCT                    NOTICE                    CAREER

경영공시    |    고난도 금융상품 

경영공시


정보교류차단 관련 당사 내부통제기준 개정(안)

관리자
2021-05-20
조회수 716

금융투자업자의 정보교류차단(차이니즈월) 제도 관련 자본시장법 개정에 따라 

당사 내부통제기준의 정보교류차단 관련 정책이 개정되었습니다. (시행일 : 2021.5.20) 

자세한 내용은 첨부파일을 참고해주시기 바랍니다.